Profesionalni sportaši kojima je sport osnovna djelatnost

Profesionalni sportaš je osoba kojoj je bavljenje sportom osnovno zanimanje i kojemu se po toj osnovi uplaćuju doprinosi u skladu s zakonskim propisima, čiji status se utvrđuje aktima nacionalnog sportskog saveza.

Profesionalni sportaš može prijaviti samostalno obavljanje sportske djelatnosti koje spada u slobodna zanimanja, čime postaje obveznikom poreza na dohodak.

Postupak:

 1. Upis u Registar sportskih djelatnosti
 2. Upis u Registar poreznih obveznika (u roku od 8 dana  od dana poečtak obavljanja djelatnosti)
 3. Prijava na Hrvatski zavod za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, nakon čega Porezna uprava donosi rješenje o mjesečnom iznosu osnovice za obračun doprinosa te mjesečnim iznosima doprinosa

Prijavom samostalne djelatnosti, sportaš  ima sljedeće obaveze:

 1. Plaćanje predujma poreza na dohodak prema rješenju Porezne uprave
 2. Vođenje sljedećih poslovnih knjiga:
 3. a) Knjige primitaka i izdataka (Obrazac KPI)

– unose se poslovni primici (npr.iznos bruto naknade za sklapanje ugovorao profesionalnom igranju za klub, oporezivi primici po osnovi različitih vrsta nagrada i dr.) i izdaci (npr.sportska oprema, knjigovodstvene usluge i dr.)

U nastavku ćemo navesti neke od nepriznatih poslovnih izdataka prema Zakonu o porezu na dohodak, članak 33. pri utvrđivanju dohotka od samostalne djelatnosti:

– 50% reprezentacije,

– 50% izdataka u svezi s vlastitim ili unajmljenim osobnim motornim vozilima i drugim sredstvima za osobni prijevoz poduzetnika, poslovodnih i drugih zaposlenih osoba, ako se po osnovi korištenja tih sredstava za osobni prijevoz ne utvrđuje plaća ili drugi dohodak (iznimno, poslovnim izdacima se smatraju ukupno nastali izdaci za osiguranje osobnih motornih vozila i drugih prijevoznih sredstava),

– niti drugi izdaci koji nisu u izravnoj svezi s obavljanjem samostalne djelatnosti.

 1. b) Popisa dugotrajne imovine (Obrazac DI)

– služi za utvrđivanje izdataka otpisa dugotrajne imovine, u koji se unose stvari i prava, ako su njihove nabavne cijene, odnosno troškovi proizvodnje (nabavna vrijednost) veći od 3500,00 kuna i ako je njihov vijek trajanja dulji od godinu dana (npr.sportska oprema)

Prava ulaze u popis dugotrajne imovine SAMO ako je kod njihove nabave plaćena naknada.

Ako se dobro dugotrajne imovine zbog uništenja više ne može koristiti ili ako se proda, izuzme ili na drugi način otuđi, tada se njegova knjigovodstvena vrijednost otpisuje u cijelosti.

 1. c) Knjige prometa (Obrazac KPRI)

– unose se primici naplaćeni u gotovom novcu i čekovima

 1. d) Evidencije o tražbinama i obvezama (Obrazac TO)

– unose se ispostavljeni ili primljeni računi osim računa naplaćenih ili plaćenih na način koji ima obilježja gotovinskog plaćanja

 1. Predaja godišnje porezne prijave te plaćanje utvrđenog poreza na dohodak danom podnošenja godišnje porezne prijave ( do 28.veljače 2017. po godišnjoj prijavi za 2016.)

U nastavku donosimo nekoliko bitnih pitanja:

 1. Može li profesionalni sportaš može umjesto poreza na dohodak plaćati porez na dobit?

Može, dužan je poslati zahtjev kojim se na vlastiti zahtjev traži promjena načina oporezivanja, koji dostavlja nadležnoj ispostavi Porezne uprave do kraja tekuće godine za iduću kalendarsku godinu.

Promjena načina oporezivanja na temelju podnesenog zahtjeva obvezuje poreznog obveznika sljedeće tri godine.

 1. Može li profesionalan sportaš uči u sustav Poreza na dodanu vrijednost (PDV)?

Može, dobrovoljno ili po sili Zakona odnosno kada prijeđe granicu od 300.000kn prihoda u godini. Tada je obavezan voditi Knjigu izlaznih računa i Knjigu ulaznih računa te ostale propisane posebne evidencije kao i ispostavljati račune s iskazanim PDV-om za sve obavljene usluge.

NOVOSTI U POSLOVANJU SPORTSKIH KLUBOVA

Poreznom reformom koja je stupila na snagu 2017.godine, donijela je i pozitivne promjene u poslovanju sportskih klubova koje navodimo u nastavku:

 1. Mjesečni neoporeziv iznos sportske stipendije povećan je s 1.600,00kn na 1.750,00kn
 2. Porez kod stipendija, honorara, plaća smanjen je s 25% na 24%
 3. Naknada za odvojeni život povećana je s 1.600,00kn na 1.750,00kn mjesečno
 4. Suci i delegati su i dalje oslobođeni od plaćanja doprinosa odnosno za njih se plaća porez koji je s 25% smanjen na 24% i prirez ovisno o prebivalištu osobe

Autor: Ivana Ožegović

Izvor: časopis Udruga.hr

No comment

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.