Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u neprofitnim organizacijama

Neprofitna organizacija, kao pravna osoba može zapošljavati osobe u radni odnos sukladno Zakonu o radu i tada vrijede isti propisi kao i kod zapošljavanja u tvrtkama odnosno:

 • potpisivanje Ugovora o stručnom osposobljavanju
 • prijava/odjava radnika (odjava u roku 24h)
 • odluka o korištenju godišnjeg odmora (20 radnih dana)
 • naknada za prijevoz i dr.

Osim zapošljavanja, neprofitne organizacije imaju i mogučnost korištenja mjera za zapošljavanje od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, npr. javni radovi, Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

Koja je svrha stručnog osposobljavanja?

Obzirom da dosta mladih bez radnog iskustva teško pronalaze posao, jer poslodavci većinom traže minimalno 5.godina radnog iskustva, mjera služi za osposobljavanje na radnom mjestu u zvanju za koje su se mlade osobe obrazovale, a s ciljem kako bi stekle iskustvo. 

Koje uvjete neprofitna organizacija mora zadovoljiti?

 • postojanje mentora, odnosno osobe koja je zaposlena u udruzi na puno radno vrijeme
 • nepostojanje nepodmirenih dugovanja prema državnim institucijama
 • napisan program stručnog osposobljavanja
 • da neprofitna organizacija nema uvjetovanih otkaza unazad 6.mjeseci

Tko može biti polaznik?

Nezaposlene osobe do navršenih 30 godina koje nemaju više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovale, te moraju biti prijavljene u evidenciju Zavoda minimalno 30 dana.

U nastavku ćemo prikazati postupak:

 1. Napisati program za stručno osposobljavanje u kojem se navodi podatak o mentoru, za koji posao se osoba osposbljava, koji je period trajanja stručnog osposobljavanja i ostalo

Mentor treba imati odgovarajuće zanimanje, razinu obrazovanja ili radno iskustvo (najmanje 3. godine radnog iskustva na poslovima za koje mentorira ukoliko ne ispunjava uvjet kvalifikacije i razine obrazovanja) na poslovima koje će obavljati polaznik stručnog osposobljavanja. Ukoliko mentor nema odgovarajuće zanimanje i razinu obrazovanja, stečeno iskustvo mentora poslodavac dokazuje ispisom iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili ugovorom o radu.

 1. Javiti se referentu u Hrvatski zavod za zapošljavanje radi objave oglasa za potražnjom polaznika koji se objavljuje na stranicama Zavoda
 2. Neprofitna organizacija sama odabire polaznika (ako je u oglasu objavljena potražnja za polaznikom koji je VSS (visoka stručna sprema), onda se ne može uzeti netko sa SSS (srednja stručna sprema), jedino da se ponovi oglas za potražnjom polaznika koji je SSS)
 3. Nakon pronalaska polaznika, prikupiti potrebnu dokumentaciju koja se predaje Zavodu odnosno:
 4. a) popunjeni propisani Zahtjev koji se nalazi na stranicama Zavoda
 5. b) Program stručnog osposobljavanja (navesti plan osposobljavanja, podatke o mentoru)
 6. c) Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju nepodmirenih dugovanja (20,00 kn biljega)
 7. d) Izjavu poslodavca o broju zaposlenih (minimum jedna zaposlena osoba)
 8. e) Izjavu poslodavca o obavljenim inspekcijskim i drugim nadzorima unazad 12 mjeseci
 9. f) Obrazloženje/odluku o poslovno uvjetovanim otkazima unazad 6 mjeseci
 10. Sljedeći korak je slanje prikupljene dokumentacije u Središnjicu na provijeru. Ugovor se ne sklapa s polaznikom dok se ne dobije pozitivno mišljenje, jer postoji mogučnost dobivanja negativnog mišljenja ako nisu zadovoljeni svi uvjeti npr.ako osoba nije prijavljena u Zavodu 30 dana već manje.
 11. Nakon dobivanja pozitivnog rješenja (rok do 50 dana, ali HZZ ga planira sniziti na 15 dana), koji stiže poštom na adresu neprofitne organizacije, poslodavac je dužan sklopiti Ugovor o stručnom osposobljavanju s polaznikom, prijaviti ga na mirovinsko (paziti da se kod prijave stavi da se radi o stručnom osposobljavanju) s datumom koji se nalazi u rješenju te dostaviti potvrdu s mirovinskog i potpisane Ugovore kao dokaz u Zavod.
 12. Kod pozitivnog rješenja, Zavod isplaćuje:
 13. a) poslodavcu
 • obvezni doprinos mirovinskom osiguranju (HZMO) u iznosu od 7.057,92 kn za 12 mjeseci
 • obvezni doprinos zdravstvenom osiguranju (HZZO) u iznosu od 5.468,96 kn za 12 mjeseci
 1. b) polazniku
 • mjesečnu novčanu pomoć koja iznosi 2.620,80 kn

Napomena: Od ove godine, troškove prijevoza isplaćuje poslodavac kojim ga veže HZZ ( do 1.200,00 kn mjesečno) u visini i iznosu koji je najmanje jednak trošku prijevoza prema uvjetima isplate troška prijevoza iz Odluke Upravnog vijeća Zavoda o visini troškova prijevoza:

 • ukoliko ima više od 2 km od adrese stanovanja do adrese poslodavca osoba ima pravo na troškove prijevoza
 • ukoliko ima više od 2 km od stanice međumjesnog prijevoza do adrese na kojoj se izvodi stručno osposobljavanje u visini troška prijevoza u mjestu stručnog osposobljavanja kao i troška međumjesnog prijevoza (trošak mjesnog i međumjesnog prijevoza)
 • ukoliko ima manje od 2 km od stanice međumjesnog prijevoza do adrese na kojoj se izvodi stručno osposobljavanje u visini troška međumjesnog prijevoza
 • u visini troška mjesečne karte javnog prijevoza ukoliko se stručno osposobljavanje provodi u istom mjestu
 • u naseljima, mjestima i gradovima gdje ne postoji javni prijevoz i nije moguće dostaviti dokaz o stvarnom trošku prijevoza, mjesečno u visini od 0,75 kn po prijeđenom kilometru do propisane visine od najviše 1.200 kn
 • Udaljenost između adrese stanovanja i adrese stručnog osposobljavanja utvrđuje se prema planeru putovanja Hrvatskog autokluba, kao najkraća ruta uz korekciju za jednosmjerne ulice, uređene pješačke nathodnike i pothodnike

Ako neproftina organizacija ne isplati putne troškove, polaznik SOR-a obavezan je to prijaviti Zavodu za zapošljavanje, a poslodavac će biti kažnjen: za svaki mjesec koji nije isplatio polazniku trošak prijevoza morat će vratiti cjelokupan iznos mjere isplaćen za tak mjesec (trošak doprinosa, trošak novčane pomoći i trošak obrazovanja).

Od ove godine uvodi se program dodatnog kratkotrajnog obrazovanja koje korisnik može koristiti na trošak HZZ-a i to u prvih šest mjeseci osposobljavanja koja iznose najviše 7.000,00 kn.

Koje su obveze neprofitne organizacije za vrijeme trajanja osposobljavanja?

 1. a) mjesečno plaćanje doprinosa do 15.-og u mjesecu za prethodni mjesec i slanje JOPPD obrazaca Poreznoj upravi
 2. b) svaka 3.mjeseca dostava JOPPD obrazaca i potvrda o izvršenim uplatama Zavodu
 3. c) mjesečna dostava izvještaja o osposobljavanju polaznika
 4. d) održati broj zaposlenih, odnosno ne može se dati otkaz mentoru i ostaviti polaznika na stručnom osposobljavanju
 5. e) zabranjen je rad polaznicima iza 22h i prije 6 sati ujutro te nedjeljom i blagdanom

Da li je moguće prekinuti mjeru?

Da, u slučaju prekida ugovora, neprofitna organizacija će obavjestiti svog referenta na Zavodu te će morati vratiti ne iskorišteni dio sredstava za uplatu troškova doprinosa, dok se novčana pomoć polazniku prestaje isplaćivati zaključno s datumom prekida tog ugovora.

Ako polaznik mjere stručnog osposobljavanja prekida stručno kod jednog poslodavca kako bi prešao kod drugog, nastavak mjere je izvediv, ali samo na istom pravnom temelju i u maksimalnom trajanju od 12 mjeseci, odnosno do isteka navedenog razdoblja.

Koji neoporezivi primitci se mogu isplaćivati?

 1. a) naknade troškova za prijevoz na posao i s posla do propisanih iznosa kao i za radnike
 2. b) troškovi službenih putovanja (naknade prijevoznih troškova i troškova noćenja na službenom putovanju, naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe) i isplatiti dnevnice ( 170,00 kn ako je polaznik na putu preko 12h), do Pravilnikom propisanih iznosa. Isto se odnosi i na terenski i pomorski dodatak
 3. c)  naknadu za odvojeni život od obitelji

Autor: Ivana Ožegović

Izvor: časopis udruga

No comment

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.