Porezi udruga koje su prijavile gospodarsku djelatnost

 1. POREZ NA DOBIT

Neprofitne organizacije su pravne osobe, i samim time mogu biti obveznici različitih vrsta poreza. Problem koji se javlja odnosi se na pogrešna tumačenja, odnosno prijavom gospodarske djelatnosti, udruga ne ulazi u sustav poreza na dodanu vrijednost (PDV), već u sustav poreza na dobit.

Udruga koja obavlja gospodarsku djelatnost obvezna je upisati se u registar poreznih obveznika u nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom sjedištu u roku 8 dana od dana početka obavljanja gospodarske djelatnosti djelatnosti. Prijavom gospodarsk djelatnosti, udruga postaje obveznikom poreza na dobit (20%) čiji obračun radi jednom godišnje za razdoblje od 01.01. do 31.12.

Porezna osnovica za izračun poreza na dobit je razlika između prihoda (ne ulaze donacije i članarine) i rashoda (ne smatraju se rashodi koji nisu u svezi s obavljanjem gospodarske djelatnosti, niti su posljedica obavljanja te djelatnosti), te uvećana i umanjena prema odredbama Zakona o porezu na dobit.

Porez na dobit obračunava se, i plaća po stopi od 20% na utvrđenu poreznu osnovicu s danom podnošenja prijave.

Kod porezne osnovice može doći do njezinog povećanja/smanjenja što prikazujemo u nastavku:

 1. a) Povećanje porezne osnovice radi:
 2. Svote amortizacije iznad propisanih stopa
 3. 70% troškova reprezentacije (ugoščavanje poslovnih partnera, pokloni i dr.)
 4. 30% troškova, osim troškova osiguranja i kamata, što su nastali u svezi s vlastitim ili unajmljenim vozilima i drugim sredstvima za osobni prijevoz poslovodnih, rukovodnih i drugih zaposlenih osoba, ako se na osnovi korištenja sredstava za osobni prijevoz ne utvrđuje plaća
 5. Manjkova na imovini iznad visine utvrđene odlukom Hrvatske gospodarske komore
 6. Troškova prisilne naplate poreza ili drugih davanja
 7. Kazne od nadležnih tijela
 8. Zateznih kamata između povezanih osoba
 9. Povlastica i drugih oblika imovinskih koristi što su dane fizičkim ili pravnim osobama da nastane, odnosno ne nastane određeni događaj
 10. Rashoda darovanja u naravi ili novcu
 11. Rashoda utvrđenih u postupku nadzora s pripadajućim PDV-om, porezom na dohodak, prirezom porezu na dohodak, obveznim doprinosima koji su nastali u svezi skrivenih isplata dobiti, te izuzimanja članova udruge i s njima povezanim osobama
 12. Kamata između povezanih osoba
 13. Rashoda od nerealiziranih gubitaka
 14. Vrijednosnih usklađenja i otpisa potraživanja
 15. Vrijednosnih usklađenja zaliha i financijske imovine
 16. Svote iskazanog gubitka od vrijednosnog usklađenja dugotrajne imovine za koju se amortizacija priznaje kao rashod
 17. Troškova rezerviranja
 18. Svih drugih rashoda koji nisu izravno u svezi s ostvarivanjem dobiti i drugih svota povećanja porezne osnovice koje nisu bile uključene u poreznu osnovicu
 19. b) Smanjenje porezne osnovice radi:
 20. Prihoda od dividendi i udjela u dobiti
 21. Prihoda od vrijednosnih usklađenja dionica i udjela ako su bili uključeni u poreznu osnovicu
 22. Prihoda od naplaćenih otpisanih potraživanja koja su u prethodnim poreznim razdobljima bila uključena u poreznu osnovicu, a nisu isključena iz porez ne osnovice kao porezno priznati rashod
 23. Rashoda ranijih razdoblja koji su bili uključeni u poreznu osnovicu
 24. Svote amortizacije koja nije bila porezno priznata u ranijim razdobljima

UKUPNI PRIHODI – UKUPNI RASHODI = POREZNA OSNOVICA

POREZ NA DOBIT= POREZNA OSNOVICA   X 20%

Primjer 1. :  Izračun poreza na dobit

Udruga je na kraju godine ostvarila ukupne prihode od prodaje robe u iznosu od 50.000,00 KN, te troškove usluga telefona, komunalnih usluga, putnih troškova i dr. U iznosu od 10.000,00 KN.

POREZNA OSNOVICA:

50.000,00 KN – 10.000,00 KN= 40.000,00 KN

POREZ NA DOBIT:

40.000,00 KN X 20%= 8.000,00 KN

Udruga može ostvariti dobit ili gubitak na kraju razoblja. Ukoliko je ostvarila dobit, plaća mjesečno predujam poreza na dobit u sljedećoj godini, koji se obračunava na sljedeći način:

PREDUJAM POREZA NA DOBIT= DOBIT / 12.MJESECI

Primjer 2. :  Izračun predujma poreza na dobit

Udruga je na kraju godine ostvarila dobit u iznosu od 8.000,00 KN.

PREDUJAM POREZA NA DOBIT:

8.000,00 KN / 12.MJESECI = 666,66 KN

Napomena:

Udruga koja počinje obavljati gospodarsku djelatnost ne plaća predujmove do prve porezne prijave.

Ukoliko je udruga ostvarila gubitak, on se prenosi i umanjuje poreznu osnovicu u sljedećih 5.godina.

Godišnja prijava poreza na dobit podnosi se nadležnoj Poreznoj upravi uz dostavu sljedeće dokumentacije :

 1. Bilance i Računa dobiti i gubitka (obrasci za poduzetnike)
 2. Posebnog obračuna za korištenje oslobođenja, olakšica i poticaja (ako su korištene)
 3. Izjave o načinu korištenja više plaćenog poreza na temelju porezne prijave (ako je predujmovima plaćeno više poreza nego što je obračunano u poreznoj prijavi)
 4. Pregleda razlike između podataka u Bilanci i Računu dobiti i gubitka i podataka u poreznoj prijavi (ako postoje razlike)
 5. Pregleda prenesenog gubitka po godinama (ako je prijavljen porezni gubitak)
 6. Evidencije o isplaćenim i podmirenim predujmovima dobiti (ako je porezni obveznik isplaćivao predujmove)

Svakim Zakonom propisane su i novčane kazne, kako biste ozbiljnije shvatili Vaše obaveze u nastavku prikazujemo dio novčanih kazni:

Utvrđivanje porezne obveze i neplaćanje poreza u propisanom roku Udruga 2.000,00 – 200.000,00kn
Odgovorna osoba 2.000,00 – 20.000,00kn
Neplaćanje predujmova poreza u propisanom roku Udruga 2.000,00 – 200.000,00kn
Odgovorna osoba 2.000,00 – 20.000,00kn
Nedostavljanje izvješća Poreznoj upravi o promjenama u statusu Udruga obveznik poreza na dobit  

Udruga

 

2.000,00 – 200.000,00kn

 

Odgovorna osoba

 

2.000,00 – 20.000,00kn

  

 1. POREZ NA TVRTKU ILI NAZIV

Najviše do 2.000,00 kuna godišnje po svakoj tvrtki ili nazivu prema odluci grada ili općine o visini poreza.

 1. POREZ NA POTROŠNJU

Udruge koje su kao gospodarsku djelatnosti prijavile ugostiteljstvo, obveznici su plaćanja poreza na potrošnju, čija porezna stopa iznosi do 3% (prema odluci grada/općine).

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića.

Iskazuje se na Obrascu PP-MI-PO, i podnosi se do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec. Plaćanje je do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Novčane kazne koje će udruga i odgovorna osoba snositi prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave:

Neobračunavanje i neplaćanje poreza na potrošnju u propisanom roku Udruga 500,00 – 25.000,00kn
Odgovorna osoba 1.000,00 – 10.000,00kn

 

Napomena:

Neprofitne organizacije koje su u sustavu poreza na dobit automatski postaju, i obveznici fiskalizacije odnosno prema Zakonu o fiskalizaciji dužni su fiskalizirati račune koje izdaju.

Autor: Ivana Ožegović

Izvor: časopis Udruga.hr

No comment

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.