Da li udruge moraju imati zaštitu na radu

Mnoge udruge nisu upoznate s brojnim propsima koji se na njih odnose, tako i o potrebi zaštite na radu.

Na početku ćemo objasniti što je točno značenje pojma zaštite na radu. Sam pojam stavlja riječi u kontekst da se radi o tvrtci/obrtu ili određenoj djelatnosti. Zaštita na radu skup je tehničkih, zdravstvenih, pravnih, psiholoških, pedagoških i drugih djelatnosti pomoću kojih se otkrivaju i otklanjaju opasnosti koje ugrožavaju život i zdravlje osoba na radu i utvrđuju mjere, postupci i pravila kako bi se otklonile ili smanjile te opasnosti i štetnosti. Pojam osoba na radu odnosi se na sve zaposlene osobe, ali i na druge osobe koje obavljaju neki rad – studente, volontere, učenici na stručnoj praksi, osobe koje obavljaju djelatnost osobnim radom i druge osobe. S time dolazimo pitanja, da li udruge moraju imati zaštitu na radu? Odredbe Zakona o zaštiti na radu odnose se, i na udruge koje imaju zaposlene radnike ali i na one koje nemaju zaposlene radnike ali koriste rad fizičkih osoba koje nisu u radnom odnosu kod tog poslodavca već za njega obavljaju određene poslove.

Bilo da je prostor u najmu, ili u vlasništvu udruge, udruga je obavezna osigurati da je mjesto rada u skladu s pravilima zaštite na radu.

Neke od osnova koje bi poslodavac morao osigurati:

1) OSPOSOBLJAVANJE ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI

Poslodavac je dužan organizirati i osigurati pružanje prve pomoći radnicima i drugim osobama. U svim radnim prostorijama u kojima istovremeno radi 2 do 20 radnika najmanje jedan od njih mora biti osposobljen za pružanje prve pomoći u skladu s pravilima zaštite na radu, te još po jedan na svakih slijedećih 50 radnika, a isto tako poslodavac je obvezan osigurati sredstva i opremu za pružanje prve pomoći, koja uvijek mora biti dostupna, označena i zaštićena od neovlaštenog korištenja.

2) OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD NA SIGURAN NAČIN

Svi poslodavci, bez obzira na djelatnost i broj zaposlenih radnika, dužni su provesti osposobljavanje radnika za rad na siguran način, a u roku od najviše 60 dana po zapošljavanju. Osposobljavanja mogu provoditi samo ovlaštene osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, a temeljem rješenja nadležnog Ministarstva.

3) ZNAKOVI SIGURNOSTI I UPUTE ZA RAD NA SIGURAN NAČIN

Poslodavac je obvezan na mjestima rada i sredstvima rada trajno postaviti sigurnosne znakove na vidljivom mjestu te istaknuti pisane upute za provedbu radnog postupka u skladu s pravilima zaštite na radu. Poslodavac je obvezan na mjestu rada postaviti na vidljivo mjesto sigurnosne znakove (znakove opasnosti, zabrana i upozorenja), znakove za evakuaciju, spašavanje i sigurnosno-požarne upute, upute i oznake za rukovanje radnom opremom te upute i oznake za rad s opasnim kemikalijama, biološkim štetnostima, izvorima zračenja i drugim izvorima opasnosti i štetnosti.

4) PLAN EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA

Poslodavac je dužan izraditi plan evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednog događaja te odrediti i osposobiti radnike koji će provoditi mjere te osigurati pozivanje i omogućiti postupanje javnih službi nadležnih za zaštitu od požara i spašavanje, a isto osposobiti odnosno upoznati s navedenim planom sve radnike. Na osnovi tog plana moraju se provesti praktične vježbe evakuacije najmanje jedanput u dvije godine.

NOVČANE KAZNE

– kazna od 10.000 kn za pravne osobe i 3.000 kn za fizičke odnosno odgovorne osobe pravnih osoba.

5) ISPITIVANJA RADNOG OKOLIŠA

Poslodavac je dužan najmanje jednom u dvije godine obavljati ispitivanja čimbenika radnog okoliša (osvijetljenost, buka, mikroklima, kemijske štetnosti). Svrha ispitivanja je utvrditi koliko su nalazi ispitivanja u granicama utvrđenim propisima i normama koje se odnose na pojedina područja kako bi se osigurala zaštita zdravlja i sigurnost radnika na radu. Navedena ispitivanja mogu provoditi samo ovlaštene osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, a temeljem rješenja nadležnog Ministarstva.

6) ISPITIVANJE ELEKTROINSTALACIJA

Poslodavac je dužan periodički ispitivati električne instalacije najmanje jednom u 4 godine. Ukoliko poslodavac ne može predočiti dokumentaciju o provedenim ispitivanjima, u provedbi inspekcijskog nadzora može se zabraniti uporaba, odnosno izvršiti pečaćenje radnih prostorija.

7) ISPITIVANJE STROJEVA I UREĐAJA

Prema Zakonu o zaštiti na radu poslodavac je dužan redovito obavljati preglede strojeva i uređaja radi utvrđivanja jesu li na njima primijenjena pravila zaštite na radu i jesu li zbog nastalih promjena tijekom njihove uporabe ugroženi sigurnost i zdravlje radnika. Ispitivanja strojeva i uređaja s povećanim rizicima mogu obavljati samo ovlaštene osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, a temeljem rješenja nadležnog Ministarstva.

8) PROCJENA RIZIKA

Poslodavac je obavezan imati izrađenu procjenu rizika koja odgovara postojećim rizicima na radu.

NOVČANE KAZNE

– od 30.000 kn za pravne osobe i 6.000 kn za fizičke odnosno odgovorne osobe pravnih osoba.

 

Autor: Ivana Ožegović

Izvor: časopis Udruga.hr

No comment

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.