Bilješke neprofitnih organizacija uz godišnji financijski izvještaji

Bliži se kraj godine, a s njime i pripreme za godišnje financijske izvještaje kojima je rok za predaju je 60 dana od isteka izvještajnog razdoblja,  a obuhvaćaju razdoblje od 01.01.2017.godine do 31.12.2017.godine.

Neprofitne organizacije u sustavu dvojnog knjigovodstva sastavljaju Bilancu, Izvještaj o prihodima i rashodima, one u sustavu jednostavnog knjigovodstva, Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima, a od ove godine i neprofitne organizacije u sustavu jednostavnog knjgovodstva imaju obavezu sastavljati i bilješke.

Bilješke pružaju dodatne informacije i objašnjenja određenih stavaka u godišnjim izvještajima, a sastoje se od:

  1. podataka o neprofitnoj organizaciji (naziv,adresa,oib i ostalo)
  2. značajne računovodstvene politike (metode, načela, postupci na temelju zakona i računovodstvenih standarda koji su korišteni u sastavljanju financijskih izvještaja)
  3. pojašnjenja pojedinih stavaka izvještaja (npr.ako je neprofitna organizacija podignula kredit, pozajmila novac i slično)

Bilješke se ne dostavljaju nadležnim institucijama već ih neprofitna organizacija čuva u arhivi uz godišnji financijski izvještaj.

U nastavku donosimo primjer sastavljanja Bilješke:

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

  1. TEMELJI SASTAVLJANJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

1.1. Osnovni podaci

Naziv UDRUGA XYZ
Registar Registar udruga Republike Hrvatske
Pravno ustrojbeni oblik Udruga
Registarski broj: 0000000
Matični broj: 00000000
Djelatnost: 9499, Djelatnost ostalih članskih organizacija, d.n.
OIB poslovnog subjekta: 00000000000
Sjedište: Zagreb
Odgovorna osoba: Ivana Ivić

 

1.2. Temelji za sastavljanje financijskih izvještaja

Računovodstvo udruge XYZ i financijska izvješća za razdoblje od 1.1. do 31.12.2017.godine sastavljena su u skladu s odredbama Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, te s obzirom da je vrijednost imovine uzastopno u prethodne tri godine veća od 230.000,00 kuna na razini godine te da je ukupan prihod uzastopno u prethodne tri godine veći od 230.000,00 kn na razini godine, udruga XYZ u obvezi je vođenja dvojnog knjigovodstva i sastavljanja te predaje financijskih izvještaja propisanih Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija. Sva pitanja koja nisu uređena Zakonom rješavat će se prema odredbama Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu, Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija, te Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola, izradi i izvršenju financijskih planova naprofitnih organizacija, čiji su oni provedbeni propis .

Računovodstvo neprofitnih organizacija temelji se na općeprihvaćenim računovodstvenim načelima točnosti, istinitosti, pouzdanosti i pojedinačnom iskazivanju pozicija. Poslovni se događaji iskazuju, poslovne se knjige vode i financijski se izvještaji sastavljaju prema načelima urednog knjigovodstva. Financijski izvještaji prezentirani su u hrvatskim kunama (HRK) na osnovu zabilježenih poslovnih promjena po načelu povijesnog nastanka. Iznosi u financijskim izvještajima iskazani su temeljem vjerodostojne poslovne dokumentacije. Tijekom razdoblja neprofitna organizacija je obavljala aktivnosti iz osnovne djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (9499 Djelatnosti ostalih članskih organizacija) te Statuta.

  1. PRIMJENJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

2.1. Okvir za knjiženje poslovnih događaja

Okvir za knjiženje poslovnih događaja jest kontni plan objavljen u Pravilniku, a korišten je analitički razrađen računski plan neprofitnog računovodstva od RRIF-a.

2.2. Iskazivanje dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine

Dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina i sitni inventar nabavljeni su kupnjom od dobavljača sredstvima primljenim od strane donatora po projektima ili iz vlastitih sredstava. Dugotrajna imovina vodi se po nabavnoj vrijednosti koju sačinjava prodajna cijena dobavljača i zavisni troškovi nabave. Amortizacija se obavlja temeljem amortizacijskih stopa utvrđenih Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

2.3. Kratkotrajna financijska imovina i obveze

Kratkotrajna financijska imovina i obveze iskazane su u nominalnim iznosima.

2.4. Prihodi i rashodi

Prihodi i rashodi priznaju se uz primjenu računovodstvenog načela nastanka događaja. Računovodstveno načelo nastanka događaja znači da se: recipročni prihodi (prihodi na temelju isporučenih dobara i usluga) priznaju u izvještajnom razdoblju na koje se odnose pod uvjetom da se mogu izmjeriti neovisno o naplati, nerecipročni prihodi (donacije, članarine, pomoći, doprinosi i ostali slični prihodi) priznaju u izvještajnom razdoblju na koje se odnose pod uvjetom da su raspoloživi (naplaćeni), donacije povezane s izvršenjem ugovorenih programa (projekata i aktivnosti) priznaju se u bilanci kao odgođeni prihod uz priznavanje u prihode izvještajnog razdoblja razmjerno troškovima provedbe ugovorenih programa (projekata i aktivnosti), donacije povezane s nefinancijskom imovinom koja se amortizira priznaju se u bilanci kao odgođeni prihod uz priznavanje u prihode izvještajnog razdoblja na sustavnoj osnovi razmjerno troškovima uporabe nefinancijske imovine u razdoblju korištenja, rashodi se priznaju u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju, rashodi za utrošak kratkotrajne nefinancijske imovine priznaju se u trenutku stvarnog utroška odnosno prodaje i troškovi nabave dugotrajne imovine kapitaliziraju, a u rashode priznaju tijekom korisnog vijeka uporabe.

  1. BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE BILANCE

IMOVINA

3.1. NEFINANCIJSKA IMOVINA

3.1.1. Neproizvedena dugotrajna imovina (oznaka AOP 003 do 017 ) Neproizvedena imovina sastoji se:

Vrsta imovine Stanje 2016. Stanje 2017. Index
1 2 4 6 (4/2)*100
Materijalna imovina-prirodna bogatstva 0 0 0
Nematerijalna imovina 0 0 0
Ispravaka vrijednosti neproizvedene dug. imovine 0 0 0
UKUPNO neproizvedena dugotrajna imovina 0 0 0

 

3.1.2. Proizvedena dugotrajna imovina Ova skupina (AOP 018 do 046) imovine sastoji se (promatrano po nabavnoj vrijednosti) od:

Vrsta imovine Stanje 2016. Stanje 2017. Index
1 2 4 6 (4/2)*100
Građevinski objekti 0 0 0
Postrojenje i opreme 24.300 45.750 188,27
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0 0 0
Višegodišnji nasadi i osnovno stado 0 0 0
Nematerijalna proizvedena imovina 0 0 0
Ispravak vrijednosti proizvedene dug. imovine 6.075 11.437 188,26
UKUPNO proizvedena dugotrajna imovina 18.225 34.313 188,27

 

Stanje proizvedene dugotrajne imovine na dan 31.12.2017. u odnosu na 31.12.2016., povećalo se za 88,27%.

3.1.3. Plemeniti metali i ostale nepohranjene vrijednosti (AOP 047 do 050)

Stanje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti na dan 31.12.2017. iznosi 0 Kn, u odnosu na 01.01.2016. promijenilo se za 0,0% i u odnosu na ukupnu nefinancijsku imovinu predstavlja 0,0% nefinancijske imovine.

3.1.4. Sitan inventar (AOP 051 do 054)

Stanje sitnog inventara koji uključuje zalihe sitnog inventara, sitan inventar u upotrebi i ispravak vrijednosti sitnog inventara na dan 31.12.2017. iznosi 5.470 Kn.

3.1.5. Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 055 do 063)

Stanje nefinancijske imovine na dan 31.12.2017. iznosi 0 Kn i u odnosu na ukupnu nefinancijsku imovinu predstavlja 0,0%.

3.1.6. Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 064 do 073)

Stanje proizvedene kratkotrajne imovine na dan 31.12.2017. iznosi 0 kn.

3.2. FINANCIJSKA IMOVINA

3.2.1. Novac u banci i blagajni (AOP 075 do 082)

Novac na računima i blagajni na dan 31.12.2017. iznosi 21.629 Kn, od toga na žiro računima 20.431 Kn, a u blagajni 1.198 Kn.

3.2.2. Depoziti (AOP 083 do 099)

Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika, te za više uplaćene poreze na dan 31.12.2017. iznosi 0 Kn.

3.2.3. Zajmovi (AOP 100 do 104)

Na dan 31.12.2017. potraživanja po osnovi zajmova iznose 0 Kn.

3.2.4. Vrijednosni papiri (AOP 105 do 124)

Na dan 31.12.2017. financijska imovina po osnovi vlasništva na vrijednosnim papirima iznosi 0 Kn.

3.2.5. Dionice i udjeli u glavnici (AOP 125 do 132)

Na dan 31.12.2017. financijska imovina po dionica i udjela u glavnici iznosi 0 Kn.

3.2.6. Potraživanja za prihode (AOP 133 do 141)

Potraživanja za prihode na dan 31.12.2017. iznose 2.050 Kn.

3.2.7. Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 142 do 144)

Rashode predstavljaju nastali troškovi obračunati i plaćeni u tekućoj godini za koje se očekuju prihodi u slijedećoj izvještajnoj godini. Na dan 31.12.2017. stanje rashoda budućih razdoblja i nedospjele naplate prihoda iznosi 0 Kn.

3.3. OBVEZE

Stanje obveza su obveze nastale tijekom izvještajne godine sa rokom dospijeća u narednoj izvještajnoj godini i na dan 31.12.2017., a iznose 8.620 Kn. Obveze se knjiže prema načelu vremena nastanka obveze.

3.3.1. Obveze za rashode (AOP 147 do 173)

Obveze za rashode na dan 31.12.2017. ukupno 8.620 Kn.

Obveze za rashode sastoje se od:

Obveze za radnike 5.463 kn
Obveze za materijalne rashode 3.157 kn
Obveze za financijske rashode 0 kn
Obveze za prikupljena sredstva pomoći 0 kn
Obveze za kazne i naknade šteta 0 kn
Ostale obveze 0 kn

 

3.3.2. Obveze za vrijednosne papire(AOP 174 do 181)

Obveze za vrijednosne papire na dan 31.12.2017. ukupno iznose 0 Kn.

3.3.3. Obveze za kredite i zajmove(AOP 182 do 189)

Obveze za kredite i zajmove na dan 31.12.2017. ukupno iznose 0 Kn.

3.3.4. Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja(AOP 190 do 194)

Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja na dan 31.12.2017. ukupno iznose 0 Kn.

3.4. VLASTITI IZVORI

Vlastiti izvori na dan 31.12.2017. iznose 120.455 Kn. Udruga je ostvarila višak prihoda u iznosu od 120.455 Kn koji se prenosi u naredno razdoblje.

3.5. UGOVORENE OBVEZE

Na dan 31.12.2017. nema ugovorenih odnosa koji bi rezultirali imovinom ili obvezama u narednom razdoblju (hipoteke, vrijednosni papiri sporovi i sl.).

  1. BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE PRIHODA I RASHODA

4.1. PRIHODI

Prihode organizacije sačinjavaju:

Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga 3.250 kn
Prihodi od članarina i članskih doprinosa 30.800 kn
Prihodi po posebnim propisima 0 kn
Prihodi od imovine 113 kn
Prihodi od donacija 70.000 kn
Ostali prihodi 2.540 kn
Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija 0 kn
UKUPNO 106.703 kn

 

4.2. RASHODI

Rashode organizacije sačinjavaju:

Rashodi za radnike 65.556 kn
Materijalni rashodi 24.320 kn
Rashodi amortizacije 5.362 kn

No comment

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.